contact
023 - 56 13 465 wij zijn op maandag t/m vrijdag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur

woordenlijst (& faq)

woordenlijst (& faq)
Wat wilt u direct regelen?
Ga terug

waar wilt u meer over weten?

A t/m D Uitklappen
Absolute competentie

Welke rechter is bevoegd (Rechtbank, Gerechtshof of Hoge Raad).

Ambtshandeling

Het uitvoeren van een bij of krachtens de wet aan de gerechtsdeurwaarder opgedragen taak.

BRP

Basisregistratie Personen (vervanger Gemeentelijke Basisadministratie per 1 januari 2014).

Beslag

Beslag valt te onderscheiden in een conservatoir of een executoriaal beslag. Een conservatoir beslag kan worden gelegd vooruitlopend op een veroordeling. Voor dit beslag is wel toestemming vereist van de rechter. Een executoriaal beslag is een beslag op grond van een executoriale titel. Na het leggen van beslag kan degene op wiens goederen beslag is gelegd hier niet meer vrij over beschikken. Beslag kan worden gelegd op vorderingen en op zaken; bijvoorbeeld op loon, inboedel, een auto of andere vermogensbestanddelen.

Betekenen

Het overhandigen aan de geadresseerde of het achterlaten op het adres van geadresseerde van officiële stukken door de gerechtsdeurwaarder.

Beslagvrije voet

Bedrag dat, na een beslag op periodieke inkomsten, minimaal aan de beslagene moet worden uitgekeerd.

Bewindvoerder

Een bewindvoerder bij een bewind behartigt iemands financiële belangen op moment dat de rechter een bewind heeft bevolen. Er is ook een bewindvoerder bij een WSNP en bij surseance van betaling.

Boedel

Het gehele bezit van een persoon: al zijn geld, goederen en schulden.

Dagvaarding

Een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht (Rechtbank, Gerechtshof of Hoge Raad) te verschijnen. De dagvaarding is het eerste processtuk in een procedure en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust.

Derdenbeslagene

Een derde waaronder beslag is gelegd door de gerechtsdeurwaarder. Bijvoorbeeld een uitkeringsinstantie, belastingdienst, werkgever of een bank.

E t/m G Uitklappen
Eiser

Degene die een civiele procedure begint en een eis instelt bij de rechter. Het is de naam die in het burgerlijk procesrecht aan een procespartij wordt gegeven, die een civiele procedure begint.

Executant

Schuldeiser in de executie fase (d.w.z. de fase van de tenuitvoerlegging, dus bijvoorbeeld het uitvoeren wat in een vonnis staat).

Executiegeschil

Een gerechtelijke procedure waarin wordt gevorderd de executant te verbieden om een titel ten uitvoer te leggen.

Executoriale titel

Het originele stuk dat een deurwaarder nodig heeft om tot executie (tenuitvoerlegging / uitvoering) te kunnen overgaan. Bijvoorbeeld de grosse van een vonnis waar in staat dat de woning mag worden ontruimd. Voorbeelden van executoriale titels zijn de grosse van een vonnis, een beschikking, een dwangbevel of een notariële akte.

Exploot

Het stuk dat door een gerechtsdeurwaarder is opgemaakt van een door deze verrichte ambtshandeling, zoals het officieel overhandigen van een gerechtelijk stuk zoals een dagvaarding of een vonnis.

Faillissement

Een faillissement wordt uitgesproken door de rechter. In de rechterlijke uitspraak wordt vermeld dat een ondernemer of onderneming heeft opgehouden te betalen. Vervolgens wordt door de rechter een curator benoemd om alle eigendommen (ook wel bezittingen of vermogen) te verkopen ten einde de schulden van de onderneming te betalen.

Gedaagde

Als u een dagvaarding van een particulier of organisatie heeft ontvangen, bent u gedaagde in een civiele zaak. De andere partij is de eiser.

Geëxecuteerde

Schuldenaar (debiteur) in de executie fase (fase van de tenuitvoerlegging).

Gerechtelijke procedure

Een procedure die door de eisende partij wordt opgestart om het oordeel van een rechter te verkrijgen.

Gerechtsdeurwaarder

Een openbaar ambtenaar en zelfstandig ondernemer, die bevoegd is tot het verrichten van ambtshandelingen, zoals het uitbrengen van dagvaardingen, het betekenen van vonnissen en het ten uitvoer leggen van gerechtelijke vonnissen.

Griffierecht

Een bedrag dat op grond van de wet aan de rechtbank dient te worden voldaan, voordat de rechter kennis neemt van een geschil.

Grosse

De grosse is het originele exemplaar waarop vermeld moet staan: In naam van de Koning. Alleen met de originele grosse mag een deurwaarder een vonnis ten uitvoer leggen. Meest voorkomend is de grosse van een vonnis.

H t/m N Uitklappen
Incassokosten

Ook wel buitengerechtelijke kosten genoemd. Kosten die gemoeid zijn met het incasseren van een vordering in de minnelijke fase. Deze kosten worden gevorderd op grond van de Wet Incassokosten en het Besluit Buitengerechtelijke incassokosten.

Incassowerkzaamheden

Werkzaamheden om betaling te verkrijgen van een niet betaalde vordering.

In persoon betekenen

Het aan de betrokkene zelf afgeven van een officieel stuk door de gerechtsdeurwaarder.

Kosteloze sommatie

De sommatie waarin wordt voldaan aan de eisen gesteld in de Wet Incassokosten (WIK), waarin de debiteur een laatste kans krijgt om de vordering binnen 14 dagen kosteloos te betalen.

Liquidatietarief

Een stelsel op basis waarvan de rechter de proceskosten kan vaststellen. Dit stelsel gaat uit van een tarief (gebaseerd op de hoogte van de vordering) vermenigvuldigd met een aantal punten toegekend voor de verrichte proceshandelingen.

Minnelijke incasso

Incasso zonder tussenkomst van de rechter.

Nasalaris

Dit zijn kosten die de veroordeelde moet betalen voor onder meer het bestuderen en het verwerken van het vonnis.

O t/m S Uitklappen
Proceskosten

Kosten waarin de verliezer van een gerechtelijke procedure kan worden veroordeeld. De rechter stelt deze kosten vast op basis van het zogenoemde liquidatietarief.

Proces-verbaal

Door een bevoegde gerechtsdeurwaarder opgemaakt stuk waarin een specifieke ambtshandeling is verwoord. In het algemeen zijn dit beslagen, ontruimingen en constateringen.

Relatieve competentie

Welke rechter territoriaal bevoegd is. Dus de Rechtbank in Leeuwarden of de Rechtbank in Amsterdam etc.

Salaris gemachtigde

Forfaitair bedrag dat door de rechter in een kantonzaak aan een partij kan worden toegekend ter dekking van de kosten voor het inschakelen van een professionele gemachtigde.

Schuldeiser

Degene die iets van een ander (de schuldenaar) te vorderen heeft.

Schuldenaar

Degene die iets aan een ander (de schuldeiser) verschuldigd is.

T t/m Z Uitklappen
Verschotten

Kosten van een derde die door een gerechtsdeurwaarder is ingeschakeld omdat de betreffende ambtshandeling anders niet door de gerechtsdeurwaarder kon worden verricht.

Vonnis

Een beslissing van de rechter.

Verstek

Het niet verschijnen van de gedaagde partij in een gerechtelijke procedure.

Verzet

De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen. Het verzet moet worden gedaan door middel van een dagvaarding, en wel uiterlijk binnen vier weken na de betekening van het vonnis, of na het plegen door de bij verstek veroordeelde van een daad waaruit noodzakelijk voortvloeit dat het vonnis of de aangevangen tenuitvoerlegging daarvan aan hem bekend is.

Deze termijn is acht weken als de gedaagde ten tijde van de betekening van het verstekvonnis of daad van bekendheid geen bekende woonplaats of bekend werkelijk verblijf in Nederland heeft, maar zijn woonplaats of werkelijk verblijf buiten Nederland bekend is. De veroordeelde die in het vonnis heeft berust, kan daartegen niet meer in verzet komen.

WSNP

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. De wet regelt de gerechtelijke schuldsanering. Deze sanering kan bij de rechter worden aangevraagd om te komen tot sanering van de schulden. Benoeming van een bewindvoerder, die de schuldenaar vertegenwoordigt.

geen antwoord op uw vraag gevonden? laat het ons even weten
023 - 56 13 465 wij zijn op maandag t/m vrijdag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur
info@debestenpartners.nl Neem vrijblijvend contact op
Heeft u een schuld?

Ontdek wat u zelf kunt doen. Zet vandaag de eerste stap naar een schuldenvrij bestaan. 

Uw mogelijkheden
Heeft u een schuld?